RTC LTD : راه گشایی و مسیر یابی تجارت بین الملل

ثبت برند تجاری

نام تجاری سازمان،از دارایی های نامشهود آن سازمان به شمار می رود و خود می تواند ارزش های بسیاری خلق کند.در دنیای تجارت،درک این موضوع که مشتری چه می خواهد،بسیار حایز اهمیت است.تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد ، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت.

Copyright © 2019 RTC( Routing Trade Center ) Team . All rights reserved