امروزه تقریبا صاحبان مشاغل تبلیغات را جز رکن اصلی کسب و کار خود پذیرفته اند و از اهمیت تبلیغات بر افزایش فروش و افزایش مشتری، غافل نیستند.قدرت تبلیغات به قدری نمایان است که اکثر شرکت های بزرگ که اهمیت این موضوع مهم را میدانند سالانه هزینه هایی را برای تبلیغات اختصاص میدهند.